توالی Exome

  • شرح

Exome بخشی از ژنوم تشکیل شده توسط اگزون است و شامل برخی از ژن های 20.000 است. در اکسن 85٪ از اطلاعات ژنتیکی مرتبط است. به این معنا است که تقریبا 85٪ از اکتشافات مفید علم بر اساس اطلاعات ژنتیکی exome است.

سربرگ img

از طریق Exoma ما می توانیم اکثریت وسیع بیماری های ژنتیکی را مطالعه کنیم.

توالی Exoma تنها یکبار انجام می شود و نیازی به تکرار آن نیست زیرا Exoma همیشه در طول زندگی ما یکسان است.

خدمات توالی Exoma عبارتند از:

  • گزارش بهداشت 24Genetics
  • گزارش Pharmacogenetics
  • گزارش Nutrigenetics
  • گزارش مراقبت از پوست
  • گزارش نیاکان
  • مشاوره ژنتیک مشاوره
  • یک گزارش ژنتیک در منطقه که نشان می دهد (ژن یا آسیب شناسی)

DNA Internationa

×

ورود