ALL-IN-ONE بسته: Sport + Nutrigenetics + Skin + Health + Pharma + Ancestors + Talent

همه در یکی هنوز هم زندگی 24 Genetics_fondo_transparente
قیمت:399,00 €
تخفیف: 744,99 €
  • شرح

بسته ALL-IN-ONE که شامل این گزارشها می شود: Sport + Nutrigenetics + Skin Care + Health + Pharma + Ancestors + Talent

شما می توانید گزارش ها را در هر بخش از وب سایت ما دانلود کنید.

اگر هر بخشی از گزارش وجود دارد که مایلید ما را به شما بفرستیم، لطفا آن را در زمان قرار دادن سفارش مشخص کنید.

از مزایای این پیشنهاد و تقریبا 750 € استفاده کنید

(Pharmacogenetics Plus در ایالات متحده آمریکا موجود نیست)

DNA Internationa

×

ورود