آزمون Dermagenet

آزمایش پوست - آزمایش پوست
محصولات اضافی
قیمت:199,00 €
  • شرح

پوست شما مستحق مراقبت شخصی است و نقطه شروع این آزمایش ژنتیکی است که شما واقعا می توانید ببینید که پوست شما از داخل سلول های شما چه چیزی نیاز دارد.

گزارش dermagenetics

دانلود گزارش نمونه در:

ESPAÑOL ENGLISH

اطلاعات ژنتیکی ارائه شده توسط 24genetics فقط برای تحقیق، اطلاعات و استفاده آموزشی تعریف می شود. در هیچ موردی برای استفاده بالینی معتبر نیست.

پیشگام آزاد

DNA Internationa

×

ورود