آزمایش DNA ورزشی

محصولات اضافی
قیمت:199,00 €
  • شرح

آزمون DNA ورزشی ما، امروز، کامل ترین در بازار استهیچ کس دیگر اطلاعاتی را ارائه نمی دهد که مرتبط تر و متناقض باشد.

ورزش ها

دانلود گزارش نمونه در:

ESPAÑOL ENGLISH

اطلاعات ژنتیکی ارائه شده توسط 24genetics فقط برای تحقیق، اطلاعات و استفاده آموزشی تعریف می شود. در هیچ موردی برای استفاده بالینی معتبر نیست.

پیشگام آزاد

DNA Internationa

×

ورود